Giỏ hàng 0
0974881495
Sách hay
Hỗ trợ khách hàng
  Tư vấn khách hàng 1
  Tư vấn khách hàng 2
0332 826 027
0974881495
Quảng cáo
Lan Nhã Trà Quán SYM


Chuyện Vãng Sanh (Tập III)

More Views

Chuyện Vãng Sanh (Tập III)

Giá bán:
110.000 ₫

Còn hàng

(0) nhận xét

Chi tiết

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa chư liên hữu gần xa, Đại Sư Ân Quang là vị Tổ thứ 13 của tịnh Độ Tông, chính là hóa than cả Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài đã từng chỉ dạy:

“ Không luận xuất gia, tại gia, đều phải kính trên dưới hòa, nhẫn điều người không thể nhẫn, làm việc người không thể làm, chịu thay khổ nhọc, thành tựu việc tốt cho người. Lúc tĩnh tọa thường xét lỗi mình, khi nhàn đàm đừng chê kẻ khác. Đi đứng, nằm , ngồi, ăn cơm, mặc áo, từ sang đến tối, từ tối đến sang chỉ chuyên nhất một câu niệm Phật, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không cho gián đoạn. Ngoài niệm phật ra không khởi niệm khác. Nếu như vọng niệm chợt sinh, ngay đó liền phải dứt trừ. Thường luôn luôn hổ thẹn, sám hối lỗi lầm. Dù có tu trì vẫn thấy mình khiếm khuyết, không được kiêu căng, chỉ xét lỗi mình, không vạch lỗi người, chỉ nhìn cái hay, không tìm điều dở, luôn luôn nghĩ tất cả là Bồ Tát, ta chỉ là phàm phu. Nếu y lời này dụng công tu hành, quyết định vãng sanh Tây Phương cực lạc.

Hãy nên tìm một nơi chân that tu đạo, giữu tâm khiêm sạch, chết sạch những vọng dục, tu trì Tịnh Nghiệp.

Nghĩ không còn sống lâu, cái chết có thể đến sớm tối, nào còn dám xen vô chuyện người khác.

Sanh long chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành, cung kính trì danh hiệu Phật, nhiếp tai lắng nghe từng câu từng chữ nối với nhau đừng sót câu nào. Thường nghe cả ngày tiếng niệm Phật của mình tâm sẽ thanh tịnh , tâm sẽ duy nhất.

Dẫu cho tâm đã tịnh, vọng bị khuất phục rồi, chớ nên sanh tâm hoan hỷ, tự khoe khoang với người khác.

Gặp bất cứa ai đều khuyên họ niệm phật, cầu sanh Tây Phương.

Con người ở trong thế gian chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử đều là do vọng niệm gây nên. Ngay trong lúc niệm Phật, Liền nghĩ như chính mình đã chết,được được vãng sanh, trong mỗi một niệm đều gác bỏ hết thảy tình niệm thế gian ra ngoài. Trừ một câu Phật hiệu ra, Không một niệm nào để được!

…’’

Những ai chân thật thực hành theo lời dạy này thả đều đại được lợi ích chân thật, số người vãng sanh đông nhiều không thể tính đếm nổi.

Tập chuyện vãng sanh tập 3 vừa hoàn tất, chúng tôi xin ra mắt cúng dường khắp tất cả mọi nơi. Việc làm này nếu có chút công đức nào, xin hồi hướng cho mười phương pháp giới chúng sanh, đồng sanh Tây Phương, đồng thành phật giáo.

Nhận xét

Sách khác